About Me

นิทานอีสป เรื่อง ชายคนหนึ่งกับรูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้ (The Man and the Wooden God)

ชายคนหนึ่งกับรูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้
The Man and the Wooden God


ชายผู้หนึ่งมักจะสวดอ้อนวอนต่อรูปบูชาไม้ ซึ่งเขาได้รับตกทอดมาจากบิดาอยู่เสมอๆ เพื่ออ้อนวอนให้เทพเจ้าประทานพรประทานความโชคดีแก่ตน แต่โชคชะตาของเขาก็มิได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ประการใด เขาสวดอ้อนวอนวันแล้ววันเล่า แต่เขาก็ยังคงเป็นคนอับโชคอยู่ร่ำไป วันหนึ่งด้วยความเดือดดาลเป็นที่สุด เขาได้ย่างสามขุมเข้าไปหาเทพเจ้าไม้ของเขา แล้วก็เอาท่อนไม้หวดอย่างแรงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็ทำให้มันล้มลงมาจากฐานที่ตั้ง รูปบูชานั้นก็แตกหักออกเป็นสองท่อน เขาเห็นอะไรรึ? มีเงินเหรียญจำนวนมากมาย ปลิวว่อนไปทั่วบริเวณนั้น
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : -


In The old days, men used to worship stocks and stones and idols, and prayed to them to give them luck.
It happened that, a man had often prayed to a wooden idol he received from his father, but his luck never seemed to change.. He prayed and he prayed, but still he remained as unlucky as ever. One day in the greatest rage. He went to the Wooden God, and with one blow swept it down from its pedestal. The idol broke in two, and what did he see? An immense number of coins flying all over the place.
 

Moral of the story : -Post a Comment

0 Comments